Aktualności

Zapraszamy na seminarium pn.
"Metody i techniki usprawniania pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym z wykorzystaniem pionizatora dynamicznego Stand&Go"
w dniach 07-08 kwietnia 2010 r.
Miejsce organizacji szkolenia:
Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Fizjoterapia WSEiP w Kielcach Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ul. Jagiellońska 109 A, 25-734 Kielce

Prezentacje

W celu zorganizowania prezentacji sprzętu należy:

-uzgodnić termin prezentacji z Activ-REH,

-zapewnić pomieszczenie, w którym dokonana będzie prezentacja pionizatora Stand&Go,

-zorganizować grupę 5-8 pacjentów,

-czas prezentacji ok. 3 - 4 godzin,

-prezentacja jest bezpłatna,

-podczas prezentacji każdy z obecnych pacjentów ma możliwość ćwiczenia w pionizatorze dynamicznym Stand&Go pod nadzorem doświadczonego rehabilitanta.

Turnusy

1 - 7.02.2010
1 - 7.03.2010
12 - 18.04.2010
10 - 16.05.2010
7 - 13.06.2010

Refundacja NFZ

nr umowy: 7-01286-1201

Dofinansowanie

Pionizatory Stand&Go są refundowane przez NFZ na warunkach ogólnych jak każdy sprzęt do indywidualnej pionizacji. Aby uzyskać refundację należy zgłosić się do lekarza o specjalności rehabilitacja, neurologia lub ortopedia w celu otrzymania wniosku na pionizator. (wniosek do pobrania). Lekarz wypisuje wniosek na indywidualny sprzęt pionizujący(kod 9195.03), który należy potwierdzić w Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami pionizator przysługuje raz na 4 lata, jednak w przypadkach szczególnych lekarz może wypisać wniosek przed upływem 4 lat. Pionizatory są refundowane przez NFZ w kwocie 3 000 zł.

Dodatkowe źródła dofinansowania:

W celu uzyskania dodatkowego dofinansowania należy zwrócić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które dysponuje środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. PCPR na podstawie faktury pro forma przyznaje fundusze do kwoty 4500 zł.

Jak uzyskać dofinansowanie z MOPS lub PCPR?

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 określa, kto z takiej pomocy może skorzystać.

Najważniejszym wyznacznikiem do uzyskania przez osobę niepełnosprawną dofinansowania jest jej dochód: średni miesięczny dochód obliczony za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek, nie może przekraczać kwoty:

  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia - w przypadku osoby samotnej.

Zdarza się, że PCPR-y przyznają dofinansowanie na podstawie średniego miesięcznego dochodu obliczonego z okresu ostatnich trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku.Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 25 czerwca 2002 r. wysokość dofinansowania na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, o jakie osoba niepełnosprawna może się starać w PCPR, wynosi:

  • do 100 % kosztów udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny, jeżeli taki  udział jest wymagany,
  • do 150 % kwoty limitu na dany sprzęt, jaki został wyznaczony przez NFZ, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Do pobrania plik Wniosku

Odwiedzeń : 94513